Καταστατικό Σωματείου Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΕΝΩΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ πιο κάτω αναφερόμενο σαν  ‘Σωματείο’.

ΕΔΡΑ:
Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος. Σ’ αυτή εδρεύουν οι Διοικητικές Αρχές του, γίνονται όλες οι εργασίες, συνεδριάσεις και συνελεύσεις για τους σκοπούς του και αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΟ:
Τα επαγγέλματα ή οι ασχολίες που καλύπτει το Σωματείο είναι το επάγγελμα του ηθοποιού. Ηθοποιός είναι ο κάτοχος διπλώματος Δραματικής Σχολής αναγνωρισμένης από το κράτος και προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες στο Θέατρο, τον Κινηματογράφο, την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο κ.λ.π.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ:
Το Σωματείο αποφασίζει και ενεργεί μέσα στα όρια του Καταστατικού και του Νόμου σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες, Κυβέρνηση, Πολιτικά Κόμματα ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.

ΣΚΟΠΟΙ:
Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλοκατανόησης για διακανονισμό των διαφορών μεταξύ τους με συλλογικές διαπραγματεύσεις εφόσον αυτό είναι δυνατό ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 2. Ο συνεχής αγώνας για την εξασφάλιση ικανοποιητικών και δίκαιων ημερομισθίων κανονικών όρων εργασίας, παροχή ετήσιων αργιών και αδειών μετά πληρωμής, υγιεινών και ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και προστασία των μελών από τα ατυχήματα και τις ασθένειες.
 3. Ο αγώνας για την πλήρη απασχόληση των μελών ή καταπολέμηση της ανεργίας και η υποστήριξη των ανέργων με κάθε δυνατό τρόπο.
 4. Ο αγώνας για την εφαρμογή σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και του εξελιγμένου θεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 5. Η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο βοήθειας προς τα μέλη και τους εξαρτώμενούς τους σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ημερομίσθιων λόγο εργατικής διαφοράς.
 6. Ο αγώνας για την παροχή άφθονων μέσων μόρφωσης και η έντονη προσπάθεια για την πνευματική ανύψωση και ηθική διαπαιδαγώγηση των μελών του πάνω σε υγιείς αρχές μέσα στα πλαίσια των κανόνων, δικαίου και ηθικής, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 7. Η σύναψη δανείου, απόκτηση, αγορά ή εκμίσθωση και η διάθεση, πώληση η ανταλλαγή, υποθήκευση ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας των σκοπών του σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Συντεχνιών.
 8. Η έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία εντύπων για εξυπηρέτηση των σκοπών του
 9. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματίου και των εργοδοτών, μεταξύ μελών και μελών και μεταξύ μελών με άλλους εργαζόμενους.
 10. Η παρακολούθηση, προστασία και υπεράσπιση των οικονομικών, καλλιτεχνικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ηθοποιών. Η παραγωγή και η εξύψωση του πνευματικού τους επιπέδου.
 11. Η εξύψωση, βελτίωση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του ηθοποιού.
 12. Η προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών σε όλους τους τομείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως το Θέατρο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Κινηματογράφο κ.α.
 13. Η καλλιέργεια πνεύματος επαγγελματικής, καλλιτεχνικής και συνδικαλιστικής συνείδησης και αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της.
 14. Η συνεργασία ή συμμετοχή στις εργασίες των άλλων Συντεχνιών ή Ομοσπονδίας Συντεχνιών που έχουν το ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της Συντεχνίας.
 15. Η προσυπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργοδότες.
 16. Η προώθηση της θεατρικής αποκέντρωσης και η συμπαράσταση σε κάθε μορφής θεατρικό πειραματισμό και έρευνα.
 17. Η προστασία, κατοχύρωση και εξασφάλιση της είσπραξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα) των μελών της καθώς και των αποδοχών τους από κάθε χώρο εργασίας.
 18. Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αναγέννηση και πρόοδο της θεατρικής παιδείας.
 19. Η δημιουργία Ταμείου για την παροχή προς τα μέλη του Σωματείου Επαγγελματικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και προσωπικών ωφελημάτων, όπως είναι, συντάξεις, ασφαλίσεις για επαγγελματικούς και προσωπικούς κινδύνους, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απεργίας, ασθενείας, ατυχήματος, ευημερίας, διακοπών, μόρφωσης και δημιουργία Ταμείου, δέον όπως εκδοθούν Κανονισμοί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμισή του, για τη ρύθμιση του οποίου αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 20. Η στήριξη της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των επιχορηγούμενων θεάτρων - μη κερδοσκοπικών εταιρειών - σε όλη την Κύπρο και η συμβολή στην ίδρυση νέων.
 21. Η σύσταση ή και η συμμετοχή του Σωματείου σε Οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης πάσης φύσεως συγγενικών δικαιωμάτων και αποδοχών προς χάριν των μελών της από όλους τους χώρους εργασίας των.
 22. Το Σωματείο επίσης σαν συνδικαλιστική οργάνωση αλλά και σαν καλλιτεχνικό και πνευματικό σωματείο έχει χρέος να διατηρεί την ενότητα των μελών του, απαραίτητη για την επίτευξη των κοινών στόχων και για την προάσπιση των δικαιωμάτων του.
 23. Το Σωματείο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα του να παίρνει θέση για θέματα που αφορούν την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και την περιφρούρηση των εθνικών, πολιτικών συνδικαλιστικών, ατομικών ανθρωπίνων ελευθεριών και δικαιωμάτων.
 24. Το Σωματείο συνδέει άμεσα τους αγώνες του με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων στο χώρο του θεάματος, ακροάματος ειδικότερα και με τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων γενικότερα.
 25. Το Σωματείο παίρνει μέρος ενεργά σε κάθε προσπάθεια για την πρόοδο και την ανάπτυξη όλων των στοιχείων της πολιτιστικής μας ζωής.
 26. Το Σωματείο με πνεύμα αλληλεγγύης παίρνει μέρος σε διεθνείς κινήσεις που στοχεύουν τους παραπάνω στόχους.
 27. Το Σωματείο προστατεύει τον ηθοποιό αφ’ ενός σαν επαγγελματία και αφ’ ετέρου σαν φορέα φυσικών ιδιαιτεροτήτων όπως οι καλλιτεχνικές του γνώσεις και ικανότητες χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να εξασκήσει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
 28. Το Σωματείο περιφρουρεί και κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις συνδικαλιστικές ελευθερίες όπως η ελευθερία του επαγγέλματος

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Η εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο.

 1. Με Συνεδρία, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, εκδόσεις κ.λ.π.
 2. Με την ενεργό συμμετοχή των μελών του Σωματείου σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αυτού τις οποίες το Σωματείο κρίνει απαραίτητες για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του.
 3. Εκπροσωπεί τα μέλη του σε όλα τα ζητήματα τεχνικού, ασφαλιστικού, διοικητικού, οικονομικού, κυβερνητικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη βελτίωση και διασφάλισης της θέσης τους.
 4. Αντιπροσωπεύει τα μέλη του στη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία του κράτους και στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 5. Μελετά τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και παρακολουθεί την εργατική και κοινωνική νομοθεσία της Κύπρου και τη διεθνή νομοθεσία.
 6. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία όρων εργασίας και βιοτικού επιπέδου και ενεργεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατοχύρωση της θέσης των μελών του.
 7. Ιδρύει εργατικές και συνδικαλιστικές σχολές, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, εργατικές λέσχες, αναπαυτήρια, κατασκηνώσεις, εκδίδει διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό, οργανώνει τακτικές διαλέξεις και διαφωτιστικές εξορμήσεις, όπως και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του.
   
 8. Φροντίζει για την εξασφάλιση υποτροφιών και άλλων ευκαιριών εκτός και εντός της Κύπρου στα μέλη του για ευρύτερη πνευματική, τεχνική και οργανωτική καλλιέργεια τους.
 9. Υποστηρίζει νόμιμες απεργίες άλλων Συντεχνιών των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων που ανήκουν στην δύναμη της ΣΕΚ οι οποίες γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία που προνοούν τα Καταστατικά τους και αφού εξαντληθούν όλα τα ειρηνικά μέσα.

  Νόμιμες απεργίες που κηρύσσονται από άλλες Συντεχνίες Τοπικές ή παγκύπριες μπορεί να τις υποστηρίζει  όταν κρίνει σκόπιμο και αφού ο σκοπός τους δεν είναι αντίθετος με τη γραμμή των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων.
      
 10. Συνεργάζεται με τα Ελεύθερα Δημοκρατικά Συνδικάτα όλου του κόσμου και συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, συνδιασκέψεις και άλλες δραστηριότητες.
                                                                                                                                                                    
 11. Με την προώθηση της ιδέας ίδρυσης (εγκεκριμένης) ή (κρατικής) Δραματικής Σχολής στην Κύπρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.